Green Style

Čo s polystyrénom?

Pinterest LinkedIn Tumblr

O správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu sa dozviete na novej webovej stránke.

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je znižovať množstvo vzniknutého odpadu a snažiť sa o jeho opätovné použitie či recyklovanie. Aj z tohto dôvodu vznikla nová web stránka o spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu – www.recyklujempolystyren.sk – ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom. Existuje niekoľko druhov polystyrénu, v súčasnosti však k najlepšie recyklovateľným patrí expandovaný polystyrén (EPS). „Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Treba sa však naučiť, ako ho správne triediť. Špeciálna internetová stránka, ktorú sme vytvorili, pomôže verejnosti lepšie sa v tejto problematike zorientovať,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Aby sa zvýšila miera recyklácie EPS a informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o recyklovateľnosti EPS, nadviazalo združenie spoluprácu aj s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). „Cieľom našej spolupráce je prinavrátenie odpadového EPS späť na spracovanie ako surovinu a tým nahradenie primárnych zdrojov,“ vysvetľuje Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Potreba minimalizovať množstvo odpadu na skládkach

Mapa zberných miest

Stránka www.recyklujempolystyren.sk veľmi jednoducho a prehľadne vysvetľuje, ako triediť jednotlivé druhy odpadu z EPS, či už sú to obaly od elektrospotrebičov, zvyšky zo zatepľovania, obaly od potravín a pod. Jednou z hlavných častí stránky je mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s INCIEN. Vďaka nej sa verejnosť dozvie, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, v ktorých to zatiaľ možné nie je, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu. Mapa sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať.

Triedenie zvyškov a odrezkov EPS zo zatepľovania

„Na novej webovej stránke nájdete odpovede na mnohé otázky, napríklad aj tú, čo urobiť s polystyrénom, ktorý vám ostane po zatepľovaní domu. Ide o stavebný odpad, takže nie je dovolené ho vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty. Tento polystyrén patrí na zberný dvor, pričom podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo všeobecne záväznom nariadení každej obce,“ hovorí Marta Strapková. Takýto odpad možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. So stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú, spolupracujú aj niektorí výrobcovia polystyrénu, ktorí čistý EPS odpad bez zostatkov betónu, malty a tmelu odoberajú priamo zo stavby. Novinkou sú špeciálne nádoby určené pre neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania pred vybranými stavebninami. Umiestňujú ich sem niektorí výrobcovia polystyrénu a odtiaľto ich následne odvážajú na ďalšie spracovanie.

Polystyrénové obaly z elektrospotrebičov patria na zberný dvor

Obaly z elektrospotrebičov, ako sú televízor, chladnička či práčka, treba odovzdať na zbernom dvore. Do žltého kontajnera sa môže vhodiť polystyrén iba v menšom množstve (napr. obal od fotoaparátu, mobilu a pod.). O možnostiach zberu obalov sa treba informovať v obci, ktorá môže regulovať, čo do žltých kontajnerov (ne)patrí. Ďalšou alternatívou sú predajne, ktoré odoberajú obaly zo svojich výrobkov späť a postarajú sa o ich opätovné využitie. O tejto možnosti spätného zberu obalov sa treba informovať už pri kúpe produktu priamo v obchode. „Je dôležité vedieť, že recyklovať možno iba polystyrén bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To znamená, že z obalov treba najskôr odstrániť štítky, nálepky či lepiace pásky,“ zdôrazňuje Marta Strapková.

Kam vhadzovať jednorazové obaly z jedla?

Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z PSP (polystyrénový papier), do ktorých sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch, sú často zamieňané s obalmi vyrobenými z expandovaného polystyrénu. Výrobkom z expandovaného polystyrénu sa navonok podobajú, avšak sú vyrábané inou technológiou. Takéto obaly sú väčšinou mastné a zašpinené, treba ich preto vhodiť do zmesového kontajnera. Spomínané obaly sa nedajú bežne recyklovať, avšak dajú sa recyklovať tzv. chemickou recykláciou v spolupráci s výrobcami styrénu a polystyrénov. Tento spôsob recyklácie však na Slovensku zatiaľ nie je možný.

Na stránke www.recyklujempolystyren.sk možno nájsť aj užitočné informácie o nakladaní s obalmi na prevoz mäsa, rýb, ovocia, zeleniny i zmrzliny. Všeobecne platí, že je lepšie odniesť obaly na zberný dvor (v prípade, že daná obec tento typ obalov zbiera), neznečistené obaly z potravín menších rozmerov však možno vhodiť do žltého kontajnera. Vyhnúť sa treba ukladaniu obalov vedľa smetiaka, pretože to znižuje možnosť ich ďalšej recyklácie.

O triedení a recyklácii ostatných obalov či aplikácií z polystyrénu sa dozviete na www.recyklujempolystyren.sk. Ako recyklovať odpady z EPS a ako nakladať s ostatnými druhmi odpadov zistíte na www.miestaprec.sk.